# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
2
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
3
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
4
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
5
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
6
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
7
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
8
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
9
رشت
 
91
A+
 
96
A+
10
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
11
مشهد
 
84
A
 
88
A
12
ساوه
 
0
C
 
34
C
13
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
14
دامغان
 
74
B
 
78
B
15
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
16
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
17
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
18
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
19
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
20
رشت
 
96
A+
 
94
A+
21
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
22
اراک
 
94
A+
 
92
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
24
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
25
کرج
 
86
A
 
84
A
26
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
27
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
28
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
29
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
30
کرج
 
86
A
 
74
B
31
اهواز
 
81
A
 
82
A
32
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
33
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
34
تبریز
 
89
A
 
94
A+
35
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
36
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
37
رودهن
 
86
A
 
74
B
38
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
39
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
40
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
41
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
42
کرج
 
82
A
 
82
A
43
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
44
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
45
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
46
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
47
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
48
ساوه
 
76
B
 
74
B
49
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
50
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
51
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
52
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
53
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
54
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
55
اراک
 
93
A+
 
37
C
56
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
57
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
58
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
59
لارستان
 
74
B
 
80
A
60
مبارکه
 
81
A
 
86
A
61
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
62
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
63
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
64
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
65
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
66
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
67
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
68
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
69
دامغان
 
67
B
 
86
A
70
اهواز
 
77
B
 
80
A
71
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
72
زنجان
 
71
B
 
80
A
73
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
74
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
75
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
76
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
77
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
78
زنجان
 
66
B
 
78
B
79
اهر
 
72
B
 
74
B
80
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
81
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
82
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
83
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
84
دهاقان
 
89
A
 
88
A
85
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
86
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
87
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
88
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
89
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
90
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
91
مرودشت
 
79
B
 
82
A
92
مرودشت
 
86
A
 
84
A
93
گرمسار
 
76
B
 
88
A
94
سبزوار
 
82
A
 
80
A
95
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A