# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
شهر مجلسی
 
87
A
2
تهران جنوب
 
87
A
3
تهران جنوب
 
91
A+
4
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
5
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
6
تنکابن
 
96
A+
7
تنکابن
 
93
A+
8
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
9
رشت
 
91
A+
10
شهرضا
 
93
A+
11
مشهد
 
84
A
12
ساوه
 
0
C
13
نجف‌آباد
 
79
B
14
دامغان
 
74
B
15
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
16
تهران جنوب
 
93
A+
17
دامغان
 
92
A+
18
قزوین
 
92
A+
19
رشت
 
96
A+
20
بروجرد
 
90
A+
21
اراک
 
94
A+
22
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
23
تهران مرکزی
 
98
A+
24
کرج
 
86
A
25
پژوهشگران جوان
 
85
A
26
تهران جنوب
 
96
A+
27
یاسوج
 
91
A+
28
تبریز
 
96
A+
29
کرج
 
86
A
30
اهواز
 
81
A
31
گرگان
 
96
A+
32
ارسنجان
 
68
B
33
تبریز
 
89
A
34
ملایر
 
96
A+
35
تبریز
 
96
A+
36
رودهن
 
86
A
37
مرودشت
 
96
A+
38
تبریز
 
92
A+
39
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
40
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
41
کرج
 
82
A
42
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
43
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
44
دهاقان
 
93
A+
45
رودهن
 
93
A+
46
تهران مرکزی
 
96
A+
47
ساوه
 
76
B
48
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
49
تهران شمال
 
70
B
50
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
51
مرودشت
 
96
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
53
مرودشت
 
92
A+
54
اراک
 
93
A+
55
شهرضا
 
93
A+
56
لاهیجان
 
96
A+
57
لاهیجان
 
87
A
58
لارستان
 
74
B
59
مبارکه
 
81
A
60
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
61
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
62
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
63
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
64
جیرفت
 
96
A+
65
مرودشت
 
93
A+
66
تهران جنوب
 
91
A+
67
مرودشت
 
93
A+
68
دامغان
 
67
B
69
اهواز
 
77
B
70
بوشهر
 
96
A+
71
زنجان
 
71
B
72
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
73
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
74
شهر مجلسی
 
89
A
75
اهواز
 
96
A+
76
گرگان
 
96
A+
77
زنجان
 
66
B
78
اهر
 
72
B
79
تبریز
 
96
A+
80
فیروزکوه
 
86
A
81
جیرفت
 
91
A+
82
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
83
دهاقان
 
89
A
84
تهران مرکزی
 
86
A
85
جیرفت
 
96
A+
86
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
87
شهرکرد
 
82
A
88
گرمسار
 
73
B
89
تهران مرکزی
 
81
A
90
مرودشت
 
79
B
91
مرودشت
 
86
A
92
گرمسار
 
76
B
93
سبزوار
 
82
A
94
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+