# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اراک
 
85
A
 
75
B
2
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
3
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
4
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
5
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
7
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
8
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
9
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
10
رشت
 
91
A+
 
96
A+
11
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
12
مشهد
 
84
A
 
88
A
13
ساوه
 
0
C
 
34
C
14
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
15
دامغان
 
74
B
 
78
B
16
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
17
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
18
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
19
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
20
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
21
رشت
 
96
A+
 
94
A+
22
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
23
اراک
 
94
A+
 
92
A+
24
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
25
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
26
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
27
کرج
 
86
A
 
84
A
28
شیراز
 
0
C
 
0
C
29
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
30
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
31
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
32
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
33
کرج
 
86
A
 
74
B
34
اهواز
 
81
A
 
82
A
35
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
36
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
37
تبریز
 
89
A
 
94
A+
38
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
39
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
40
رودهن
 
86
A
 
74
B
41
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
42
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
43
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
44
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
45
کرج
 
82
A
 
82
A
46
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
47
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
48
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
49
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
50
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
51
ساوه
 
76
B
 
74
B
52
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
53
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
54
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
55
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
56
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
57
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
58
اراک
 
93
A+
 
74
B
59
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
60
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
61
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
62
لارستان
 
74
B
 
80
A
63
مبارکه
 
81
A
 
86
A
64
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
65
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
66
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
67
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
68
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
69
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
70
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
71
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
72
دامغان
 
67
B
 
86
A
73
اهواز
 
77
B
 
80
A
74
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
75
زنجان
 
71
B
 
80
A
76
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
77
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
78
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
79
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
80
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
81
زنجان
 
66
B
 
78
B
82
اهر
 
72
B
 
74
B
83
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
84
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
85
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
86
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
87
دهاقان
 
89
A
 
88
A
88
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
89
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
90
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
91
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
92
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
93
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
94
مرودشت
 
79
B
 
82
A
95
مرودشت
 
86
A
 
84
A
96
گرمسار
 
76
B
 
88
A
97
سبزوار
 
82
A
 
80
A
98
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A