مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Optimization in Industrial Engineering Journal of Optimization in Industrial Engineering
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.qjie.ir/
دفتر مجله قزوین
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی صنایع
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-9904
شاپا الکترونیکی 2423-3935
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه editor_qjie@qiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=yxBJCSsAAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دفتر مجله
2 محمد سعیدی مهرآباد سردبیر
3 اسماعیل مهدیزاده مدیر داخلی
4 مهدی سیف برقی مدیر مسئول
5 Hamdy A. Taha اعضای هیات تحریریه
6 Cristobal Mirallese اعضای هیات تحریریه
7 Ruben Ruiz Garcia اعضای هیات تحریریه
8 Carlos Andres Romano اعضای هیات تحریریه
9 فریبرز جولای اعضای هیات تحریریه
10 جعفر رزمی اعضای هیات تحریریه
11 احمد ماکوئی اعضای هیات تحریریه
12 شهرام شادرخ اعضای هیات تحریریه
13 مقصود امیری مغانجوقی اعضای هیات تحریریه
14 محمودرضا عطایی ویراستار انگلیسی
15 ماندانا گورانلو صفحه آرا
16 ماندانا گورانلو کارشناس نشریه
17 ماندانا گورانلو کارمند نشریه
18 ماندانا گورانلو ویراستار ادبی
19 ماندانا گورانلو حسابدار