# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C