# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
قزوین
 
85
A
2
قزوین
 
92
A+
3
قزوین
 
80
A
4
قزوین
 
93
A+
5
قزوین
 
73
B