# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
2
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
3
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
4
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
5
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A