# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
2
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
3
قزوین
انگلیسی
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
4
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
5
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A