مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of computer and Robotics
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.qjcr.ir/
صاحب امتیاز قزوین
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی کامپیوتر
عنوان کوتاه نشریه JCR
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-6582
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه editor_qjcr@qiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 1 - تیر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی موقر رحیم آبادی سردبیر
2 حسن رشیدی مدیر مسئول
3 ساسان حسینعلی زاده مدیر داخلی
4 فاطمه حاجی زاده کارشناس نشریه
5 محمود رضا عطائی ویراستار انگلیسی
6 محمدرضا میبدی اعضای هیات تحریریه
7 کریم فائز اعضای هیات تحریریه
8 علی موقر رحیم آبادی اعضای هیات تحریریه
9 مهدی دهقان اعضای هیات تحریریه
10 نادر باقرزاده اعضای هیات تحریریه
11 محرم حبیب نژاد کورایم اعضای هیات تحریریه
12 احمد خادم زاده اعضای هیات تحریریه
13 محمد رحمتی اعضای هیات تحریریه
14 حسین پدرام اعضای هیات تحریریه
15 حسن رشیدی اعضای هیات تحریریه
16 امیر مسعود افتخاری مقدم اعضای هیات تحریریه
17 احمد فخاریان اعضای هیات تحریریه
18 فریبرز محمودی اعضای هیات تحریریه
19 فاطمه حاجی زاده صفحه آرا
20 فاطمه حاجی زاده کارمند نشریه
21 فاطمه حاجی زاده حسابدار
22 فاطمه حاجی زاده مدیر وب سایت