# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
2
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
3
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B