# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
همدان
 
76
B
2
همدان
 
78
B
3
همدان
 
78
B