# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
همدان
 
76
B
2
همدان
 
78
B
3
همدان
 
78
B