# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
2
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
3
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A