# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C