# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
2
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C