# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
خوی
 
69
B
2
خوی
 
0
C