# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
55
C
2
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C