# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
2
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C