مشخصات نشریه
عنوان نشریه بهارستان سخن بهارستان سخن
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://baharestan.iaukhoy.ac.ir/
صاحب امتیاز خوی
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه بهارستان سخن
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8698
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه E-mail:literature@laukhoy.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه استان آذربایجانغربی، خوی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، دفتر فصلنامه بهارستان سخن
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره چهل و چهار - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علیرضا مظفری تازه کندی سردبیر
2 شهریار حسن زاده مدیر مسئول
3 خداویردی عباس زاده ویراستار ادبی نشریه
4 جعفر راضی نیا کارشناس نشریه
5 احمد شوقی نوبر اعضای هیات تحریریه
6 ناصر علیزاده اعضای هیات تحریریه
7 احمد فرشبافیان صافی اعضای هیات تحریریه
8 سعید قره آغاجلو اعضای هیات تحریریه
9 سعیداله قره بگلو اعضای هیات تحریریه
10 فاطمه مدرّسی اعضای هیات تحریریه