مشخصات نشریه
عنوان نشریه بهارستان سخن بهارستان سخن
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://baharestan.iaukhoy.ac.ir/
دفتر مجله خوی
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8698
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه E-mail:literature@laukhoy.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=6F18JN4AAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 17 - شماره پنجاهم - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 شهریار حسن زاده مدیر مسئول
2 ناصر علیزاده خیاط اعضای هیات تحریریه
3 فاطمه مدرّسی اعضای هیات تحریریه
4 احمدرضا یلمه‌ها اعضای هیات تحریریه
5 عطا محمّد رادمنش اعضای هیات تحریریه
6 علی اکبر افراسیاب پور اعضای هیات تحریریه
7 سجاد آیدنلو اعضای هیات تحریریه
8 علی دهقان اعضای هیات تحریریه
9 یداله بهمنی مطلق اعضای هیات تحریریه
10 ناصر علیزاده خیاط سردبیر