# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
2
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
3
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C