# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اهر
 
46
C
2
اهر
 
72
B
3
اهر
 
44
C