مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش در علوم زراعی پژوهش در علوم زراعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله خوی
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه پژوهش در علوم زراعی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3734
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه Cropresearch@iaukhoy.as.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=YbEMTpYAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 28 - شماره 28 - بهار 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محسن رشدی مدیر مسئول
2 مهدی تاج بخش سردبیر
3 ساسان رضادوست مدیر داخلی
4 مهرداد یارنیا ویراستار ادبی نشریه
5 بهمن پاسبان اسلام اعضای هیات تحریریه
6 مهدی تاج بخش اعضای هیات تحریریه
7 عبدالله حسن زاده قورت تپه اعضای هیات تحریریه
8 محسن رشدی اعضای هیات تحریریه
9 ناصر علی اصغرزاده اعضای هیات تحریریه
10 علیرضا عیوضی اعضای هیات تحریریه
11 مهرداد یارنیا اعضای هیات تحریریه