مشخصات نشریه
عنوان نشریه space ontology international journal space ontology international journal
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://soij.qiau.ac.ir/
دفتر مجله قزوین
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-6450
شاپا الکترونیکی 2423-7299
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه arcj@qiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7IainNji9ga47rGI8lDD5poe8iYM5p5oReRU Cy2Frer9AN2oe3TAGlH_rnkv11b9x0NPG3AZ vapcn6ofxCAo46KMS63A&user=sKLDOT4AAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات بر اساس نامه شماره 3/18/1272 مورخ 96/1/14 وزارت علوم تحقیقات و فناوری نشریه space ontology international journal از شماره پاییز 2016 موفق به کسب رتبه علمی- پژوهشی گردیده است_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 جمال الدین سهیلی مدیر مسئول
2 منوچهر طبیبیان سردبیر
3 مریم خستو مدیر داخلی
4 منوچهر طبیبیان اعضای هیات تحریریه
5 فرهاد تهرانی اعضای هیات تحریریه
6 سیّدمحسن حبیبی اعضای هیات تحریریه
7 حسین سلطان زاده اعضای هیات تحریریه
8 اسماعیل شیعه اعضای هیات تحریریه
9 جمال الدین سهیلی اعضای هیات تحریریه
10 Ardeshir Anjomani اعضای هیات تحریریه
11 Mahyar Arefi اعضای هیات تحریریه
12 Vincent B Canizaro اعضای هیات تحریریه
13 Spahic Omer اعضای هیات تحریریه
14 سید سالارالدین حسینی غنچه کارشناس نشریه
15 سید سالارالدین حسینی غنچه حسابدار
16 سید سالارالدین حسینی غنچه صفحه آرا
17 سید سالارالدین حسینی غنچه ویراستار ادبی نشریه
18 سید سالارالدین حسینی غنچه مدیر وب سایت