مشخصات نشریه
عنوان نشریه مدیریت توسعه و تحول مدیریت توسعه و تحول
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.jdem.ir/
دفتر مجله قزوین
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8558
شاپا الکترونیکی 2228-5776
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه qjmd@qiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=HJm11J8AAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 44 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=HJm11J8AAAAJ_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه ازاد اسلامی قزوین دفتر مجله
2 سید مهدی الوانی سردبیر
3 مرتضی موسی خانی مدیر مسئول
4 محمد عطایی مدیر داخلی
5 کیوان شاهقلیان دبیر تخصصی
6 کیوان شاهقلیان دستیار سردبیر
7 ابوالحسن فقیهی اعضای هیات تحریریه
8 شمس السادات زاهدی اعضای هیات تحریریه
9 اکبر عالم تبریز اعضای هیات تحریریه
10 مرتضی موسی خانی اعضای هیات تحریریه
11 غلامرضا معمارزاده طهران اعضای هیات تحریریه
12 نسرین جزنی اعضای هیات تحریریه
13 احمد سرداری اعضای هیات تحریریه
14 مهدی مرتضوی اعضای هیات تحریریه
15 ناصر حمیدی اعضای هیات تحریریه
16 کامبیز حیدرزاده اعضای هیات تحریریه
17 محمد عطایی اعضای هیات تحریریه
18 مهتاب نجفی ویراستار ادبی نشریه
19 مهتاب نجفی کارمند نشریه
20 مهتاب نجفی کارشناس نشریه