مشخصات نشریه
عنوان نشریه نگرش های نو درجغرافیای انسانی نگرش های نو درجغرافیای انسانی
آدرس وب سایت نشریه http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/contacts?_action=loginForm
زبان اصلی فارسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز گرمسار
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 6697-2251
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه humangeography@iau-garmsar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 4 - آبان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات سال دهم، شماره چهارم، پاییز1397 شماره 30 پیاپی 40
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حیدر لطفی مدیر مسئول
2 عزت اله عزتی سردبیر
3 صدیقه لطفی اعضای هیات تحریریه
4 حسن مطیعی لنگرودی اعضای هیات تحریریه
5 محمد اخباری اعضای هیات تحریریه
6 حسن لشکری اعضای هیات تحریریه
7 محمد حسن ضیاء توانا اعضای هیات تحریریه
8 مهدی قرخلو نره اعضای هیات تحریریه
9 مجید ولی شریعت پناهی مدیر داخلی