مشخصات نشریه
عنوان نشریه مدیریت بهره وری مدیریت بهره وری
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jpm.iaut.ac.ir/
صاحب امتیاز تبریز
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه مدیریت
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8736
شاپا الکترونیکی 2476-7298
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه mag.pro@iaut.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه jpm.iaut.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 4(51)زمستان - دی 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سلیمان ایران زاده مدیر مسئول
2 ناصر میرسپاسی سردبیر
3 هوشنگ تقی زاده مدیر داخلی
4 ابوالحسن فقهی اعضای هیات تحریریه
5 رضا نجف بیگی اعضای هیات تحریریه
6 احمد جعفرنژادچقوشی اعضای هیات تحریریه
7 محمود فیروزیان اعضای هیات تحریریه
8 فرج الله فرهنورد اعضای هیات تحریریه
9 ناصر میرسپاسی اعضای هیات تحریریه
10 ناصر فقهی فرهمند اعضای هیات تحریریه
11 سلیمان ایران زاده اعضای هیات تحریریه
12 هوشنگ تقی زاده اعضای هیات تحریریه
13 فریبا تقی پور فرشی مدیر اجرایی
14 علی دهقان ویراستار ادبی نشریه
15 مهدی مهدی پور صفحه آرا
16 زهره سیفوری ویراستار انگلیسی