مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Mathematical Modeling & Computations
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijm2c.iauctb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران مرکزی
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-6225
شاپا الکترونیکی 2228-6233
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijm2c@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 3 (SUMMER) - اردیبهشت 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Majid Amirfakhrian سردبیر
2 Mohammad Ali Fariborzi Araghi مدیر مسئول
3 Jalil Rashidinia اعضای هیات تحریریه
4 Adrian Ban اعضای هیات تحریریه
5 Hamid Reza Arabnia اعضای هیات تحریریه
6 Jian Li اعضای هیات تحریریه
7 Snehashish Chakraverty اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
8 Muhammad Ashfaq Bokhari اعضای هیات تحریریه
9 Wang Hsueh Ming اعضای هیات تحریریه
10 Mohammad Mursaleen اعضای هیات تحریریه
11 Masoud Sanei اعضای هیات تحریریه
12 Ertay Tijen اعضای هیات تحریریه
13 Ghasem Tohidi اعضای هیات تحریریه
14 Mehdi Toloo اعضای هیات تحریریه
15 Mashallah Mashinchi اعضای مشورتی هیات تحریریه
16 Abdul-Majid Wazwaz اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
17 Nezam Mahdavi-Amiri اعضای مشورتی هیات تحریریه
18 Reza Langari اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
19 Farhad Hosesinzadeh اعضای مشورتی هیات تحریریه
20 Saeid Abbasbandy اعضای مشورتی هیات تحریریه
21 Hari M Srivastava اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)