مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Mathematical Modeling & Computations International Journal of Mathematical Modeling & Computations
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijm2c.iauctb.ac.ir/
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-6225
شاپا الکترونیکی 2228-6233
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijm2c@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=KUAioH4AAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 4 (Fall) - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات International Journal of Mathematical Modelling & Computations (IJM2C) is an international scientific journal and a forum for the publication of high-quality peer-reviewed papers published by academic publications of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, which aims publishing original and high-quality research articles on all subareas of Computational and Applied Mathematics. IJM2C is published quarterly per year. IJM2C offers: - Publication within a short period after acceptance - On-line publication in advance of the printed journal - Printing and Processing without any charges
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Majid Amirfakhrian سردبیر
2 Mohammad Ali Fariborzi Araghi مدیر مسئول
3 Jalil Rashidinia اعضای هیات تحریریه
4 Adrian Ban اعضای هیات تحریریه
5 Hamid Reza Arabnia اعضای هیات تحریریه
6 Jian Li اعضای هیات تحریریه
7 Snehashish Chakraverty اعضای هیات تحریریه
8 Muhammad Ashfaq Bokhari اعضای هیات تحریریه
9 Wang Hsueh Ming اعضای هیات تحریریه
10 Mohammad Mursaleen اعضای هیات تحریریه
11 Masoud Sanei اعضای هیات تحریریه
12 Ertay Tijen اعضای هیات تحریریه
13 Ghasem Tohidi اعضای هیات تحریریه
14 Mashallah Mashinchi اعضای مشورتی هیات تحریریه
15 Abdul-Majid Wazwaz اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
16 Nezam Mahdavi-Amiri اعضای مشورتی هیات تحریریه
17 Reza Langari اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
18 Farhad Hosesinzadeh اعضای مشورتی هیات تحریریه
19 Saeid Abbasbandy اعضای مشورتی هیات تحریریه
20 Hari M Srivastava اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
21 Mohammad Moghaddas مدیر داخلی
22 Denis Sidorov اعضای هیات تحریریه