مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات نقد ادبی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://padab.iauctb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه مطالعات نقد ادبی
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-584x
شاپا الکترونیکی 2383-210x
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه padab@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 48 - بهمن 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد اکوان مدیر مسئول
2 علی صابری سردبیر
3 آذرتاش آذرنوش اعضای هیات تحریریه
4 احمد حسنی رنجبر اعضای هیات تحریریه
5 میرمنصور ثروت اعضای هیات تحریریه
6 سیدعلی محمد سجادی اعضای هیات تحریریه
7 حسین بهزادی اندوهجردی اعضای هیات تحریریه
8 احمد پاشا زانوس اعضای هیات تحریریه
9 مریم صادقی گیوی اعضای هیات تحریریه
10 احمد رضی رشت آبادی اعضای هیات تحریریه
11 عنایت الله فاتحی نژاد اعضای هیات تحریریه
12 باقر قربانی زرین اعضای هیات تحریریه
13 محمدعلی گذشتی اعضای هیات تحریریه
14 ناصر نیکوبخت اعضای هیات تحریریه
15 علی اصغر حلبی اعضای هیات تحریریه