# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
2
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
3
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
4
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
5
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
6
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+