مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Agricultural Management and Development
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijamad.iaurasht.ac.ir/
دفتر مجله رشت
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی 2159-5852
شاپا الکترونیکی 2159-5860
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijamad@iaurasht.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=XipckSwAAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات در Ebsco, Agricola, ISC, CABI, DOAJ, SID, Maagiran , Agris... نمایه می شود https://scholar.google.com/citations?user=XipckSwAAAAJ&hl=en
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدصادق اللهیاری مدیر مسئول
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت واحد رشت دفتر مجله
3 محمد چیذری سردبیر
4 جعفر عزیزی مدیر داخلی
5 مریم نوعی مدیر اجرایی
6 سعید یزدانی اعضای هیات تحریریه
7 جعفر عزیزی اعضای هیات تحریریه
8 محمدصادق اللهیاری اعضای هیات تحریریه
9 نصراله مولائی هشتجین اعضای هیات تحریریه
10 مهرداد گودرزوند چگینی اعضای هیات تحریریه
11 حسین شعبانعلی فمی اعضای هیات تحریریه
12 محمدکریم معتمد اعضای هیات تحریریه
13 زهرا باقرامیری کارشناس نشریه
14 Arvind Kumar اعضای هیات تحریریه
15 Ahmad S Al-Rimawi اعضای هیات تحریریه
16 Hanho Kim اعضای هیات تحریریه
17 Lesli D Edgar اعضای هیات تحریریه
18 Mary S Holz-Clause اعضای هیات تحریریه
19 Raj Saravanan اعضای هیات تحریریه