مشخصات نشریه
عنوان نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی توانمندسازی سرمایه انسانی
آدرس وب سایت نشریه http://jhce.iaurasht.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز رشت
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jhce@iaurasht.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-07-01
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 1 - شهریور 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرزین فرحبد مدیر مسئول
2 مهرداد گودرزوند چگینی سردبیر
3 حمیدرضا رضایی کلیدبری مدیر داخلی
4 مهرداد گودرزوند چگینی اعضای هیات تحریریه
5 طاهر ر وشندل اربطانی اعضای هیات تحریریه
6 محمدصادق ضیایی اعضای هیات تحریریه
7 کاوه مهرانی اعضای هیات تحریریه
8 حسین صفری اعضای هیات تحریریه
9 سیدرضا سیدجوادین اعضای هیات تحریریه
10 غلامحسین نیکوکار اعضای هیات تحریریه
11 میرعلی سید نقوی اعضای هیات تحریریه
12 طهمورث حسنقلی پور یاسوری اعضای هیات تحریریه
13 ابراهیم چیرانی اعضای هیات تحریریه
14 حمیدرضا رضایی کلیدبری اعضای هیات تحریریه