مشخصات نشریه
عنوان نشریه Trends In Phytochemical Research
آدرس وب سایت نشریه http://tpr.iau-shahrood.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز شاهرود
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-09-13
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 2 - خرداد 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه