مشخصات نشریه
عنوان نشریه Trends In Phytochemical Research Trends  In  Phytochemical  Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://tpr.iau-shahrood.ac.ir/
صاحب امتیاز شاهرود
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه .Trends Phytochem. Res
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-3623
شاپا الکترونیکی 2588-3631
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه tpr@iau-shahrood.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-09-13
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 4 - آذر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Majid Mohammadhosseini سردبیر
2 Ehsan Zahedi رئیس
3 Alireza Jalali مدیر داخلی
4 Satyajit D. Sarker اعضای هیات تحریریه
5 Ángel A. Carbonell-Barrachina اعضای هیات تحریریه
6 Alessandro Venditti اعضای هیات تحریریه
7 Guido Flamini اعضای هیات تحریریه
8 José Galberto Martins da Costa اعضای هیات تحریریه
9 Ilkay Erdogan Orhan اعضای هیات تحریریه
10 Fatemeh Sefidkon اعضای هیات تحریریه
11 Mohammad Bagher Rezaei اعضای هیات تحریریه
12 Payman Hashemi اعضای هیات تحریریه
13 Majid Mohammadhosseini اعضای هیات تحریریه
14 Abolfazl Akbarzadeh اعضای هیات تحریریه
15 Hamid Hashemi-Moghaddam اعضای هیات تحریریه
16 Shiva Masoudi اعضای مشورتی هیات تحریریه
17 Abdollah Ghasemi Pirbalouti اعضای مشورتی هیات تحریریه
18 Ali Shafaghat اعضای مشورتی هیات تحریریه
19 Isiaka Ajani Ogunwande اعضای مشورتی هیات تحریریه
20 Abdorreza Mohammadi Nafchi اعضای مشورتی هیات تحریریه
21 Hashem Akhlaghi اعضای مشورتی هیات تحریریه
22 Behnam Mahdavi اعضای مشورتی هیات تحریریه
23 Seyed Ali Hosseini صفحه آرا