مشخصات نشریه
عنوان نشریه Theory of Approximation and Applications Theory of Approximation and Applications
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://msj.iau-arak.ac.ir/
صاحب امتیاز اراک
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه Theory Approx. Appl
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8337
شاپا الکترونیکی 2008-3335
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه msj@iau-arak.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://msj.iau-arak.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 1 - فروردین 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرشید خجسته مدیر داخلی
2 اسمعیل بابلیان مدیر مسئول
3 سعید عباسبندی سردبیر
4 بابک اسدی اعضای هیات تحریریه
5 عبدا... هادی وینچه اعضای هیات تحریریه
6 امیر خسروی اعضای هیات تحریریه
7 خسرو مالک نژاد اعضای هیات تحریریه
8 مجید توسلی کا جانی اعضای هیات تحریریه
9 داوود علیمحمدی اعضای هیات تحریریه
10 شهنام جوادی اعضای هیات تحریریه
11 فرشید خجسته ویراستار ادبی نشریه
12 فرشید خجسته ویراستار ادبی
13 دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک صاحب امتیاز
14 فرشید خجسته ویراستار انگلیسی