مشخصات نشریه
عنوان نشریه فقه و تاریخ تمدن
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jhc.sinaweb.net/
دفتر مجله مشهد
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8019
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه mtf.magazin@gmail.com ............... tarikh@mshdiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6309&Number=48 http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/63799 http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4710
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 67 - شماره زمستان99 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عباسعلی تفضلی مدیر مسئول
2 عباسعلی تفضلی سردبیر
3 علی اصغر یساقی مدیر داخلی
4 زهره حسن پور خواجه ها مدیر اجرایی
5 طاهره عظیم زاده طهرانی اعضای هیات تحریریه
6 حسین الهی اعضای هیات تحریریه
7 سیداحمد رضا خضری اعضای هیات تحریریه
8 حسین قر چانلو اعضای هیات تحریریه
9 محمدتقی فخلعی اعضای هیات تحریریه
10 حسین صابری اعضای هیات تحریریه
11 جواد هروی اعضای هیات تحریریه
12 سیدجمال موسوی اعضای هیات تحریریه