مشخصات نشریه
عنوان نشریه زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://adabiatmagazine.iaufasa.ac.ir/
صاحب امتیاز فسا
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه زبان و ادبیات فارسی
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8487
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه fasamagazine@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1390-11-10
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 2 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مجله در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (http://www.sid.ir) قابل رؤیت است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سعید قشقایی مدیر مسئول
2 محمدعلی آتش سودا سردبیر
3 محمدرضا اکرمی مدیر اجرایی
4 کاووس حسنلی اعضای هیات تحریریه
5 سیدجعفر حمیدی اعضای هیات تحریریه
6 محمد فشارکی اعضای هیات تحریریه
7 جلیل نظری اعضای هیات تحریریه