مشخصات نشریه
عنوان نشریه شیمی کوانتومی واسپکتروسکوپی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://qcs.iau-shahrood.ac.ir/
دفتر مجله شاهرود
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-6896
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه jqcs.iau.sh.b@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 33 - بهار 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهدی نکویی مدیر داخلی
2 بهزاد چهکندی مدیر مسئول
3 فرامرز طیاری سردبیر
4 فرامرز طیاری اعضای هیات تحریریه
5 علی ابراهیمی اعضای هیات تحریریه
6 ناصر هادی پور لاکمه سری اعضای هیات تحریریه
7 حسین روحی اعضای هیات تحریریه
8 بهزاد چهکندی اعضای هیات تحریریه
9 احسان زاهدی اعضای هیات تحریریه
10 مهدی نکوئی اعضای هیات تحریریه