مشخصات نشریه
عنوان نشریه شیمی کوانتومی واسپکتروسکوپی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://qcs.iau-shahrood.ac.ir/
صاحب امتیاز شاهرود
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه JQCS
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-6896
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه jqcs.iau.sh.b@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 31 - آبان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهدی نکویی مدیر داخلی
2 بهزاد چهکندی مدیر مسئول
3 فرامرز طیاری سردبیر
4 فرامرز طیاری اعضای هیات تحریریه
5 حسین آقایی اعضای هیات تحریریه
6 مهدی بکاولی اعضای هیات تحریریه
7 مهدی خیرمند اعضای هیات تحریریه
8 مهرداد پورایوبی اعضای هیات تحریریه
9 بهزاد چهکندی اعضای هیات تحریریه
10 سعید نظری اعضای هیات تحریریه
11 علیرضا محجوب اعضای هیات تحریریه
12 سعید قدیمی اعضای هیات تحریریه