مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://mpmpjournal.iaun.ac.ir/
دفتر مجله نجف‌آباد
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2717-0314
شاپا الکترونیکی 2717-0322
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7S_9c2jR6TdFRWAOx7GugyoMBJCnN9DzozFhR9k8cpAtEoS_I_3tr3aLniHFFnTjIlRp3wdp4CNMYCfNPPow-QbbLebQ&user=D9MTiokAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 1 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Dr. Mojtaba Kolahdouzan مدیر مسئول
2 Prof. Mohsen Hamedi سردبیر
3 Dr. Sadegh Rahmati اعضای هیات تحریریه
4 Prof. Ali Ghorbanpoor Arani اعضای هیات تحریریه
5 Dr. Mohamadreza Ghazavi اعضای هیات تحریریه
6 Prof. Reza Ebrahimi-Kahrizsangi اعضای هیات تحریریه
7 Dr. Saeed Daneshmand اعضای هیات تحریریه
8 Prof. Viorel Paunoiu اعضای هیات تحریریه
9 Prof. Wong Kuan Yew اعضای هیات تحریریه
10 Dr. Alireza Shirneshan مدیر داخلی
11 Sanaz Parham ویراستار ادبی
12 Dr. Selçuk Erkaya اعضای هیات تحریریه