مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Radar and Optic Remote Sensing Journal of Radar and Optic Remote Sensing
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.jrors.ir/
دفتر مجله یزد
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2645-484x
شاپا الکترونیکی 2645-5161
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Jrorsyazdiau@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=WlI4CQQAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6kFw8G4RzuJpjPb-FjOCSpCnowc0DztTVHROqdGehk2Ia5hcxjoZ73iGqiLr9V6ERaiiebK25RiC5SZeuF4sfNZTW1VpIfY_sbpwaUb4tV1o18rTA
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره ۴ - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدعلی المدرسی مدیر مسئول
2 علی سرکارگر سردبیر
3 سیدعلی المدرسی اعضای هیات تحریریه
4 علی سرکارگر اعضای هیات تحریریه
5 محمدحسین رامشت اعضای هیات تحریریه
6 سیدکاظم علوی پناه اعضای هیات تحریریه
7 غلامعلی مظفری اعضای هیات تحریریه
8 محمدحسین سرائی اعضای هیات تحریریه
9 احمد مزیدی اعضای هیات تحریریه
10 hooman latifi اعضای هیات تحریریه
11 MAHDI MOTAGH اعضای هیات تحریریه
12 عاطفه همتی مدیر داخلی