مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Nature and Spatial Sciences Journal of Nature and Spatial Sciences
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله میبد
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه jonass.um20@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1399
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مصوب هفتمین کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی اکبر جمالی مدیر مسئول
2 علی طالبی سردبیر
3 علی سلاجقه اعضای هیات تحریریه
4 سعید پیراسته اعضای هیات تحریریه
5 فاضل امیری اعضای هیات تحریریه
6 سید علی المدرسی اعضای هیات تحریریه
7 محمدرضا نوجوان اعضای هیات تحریریه
8 هادی زارعی اعضای هیات تحریریه