مشخصات نشریه
عنوان نشریه زن و مطالعات خانواده زن و مطالعات خانواده
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jwsf.iaut.ac.ir/
صاحب امتیاز تبریز
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه مطالعات خانواده
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 7225-2008
شاپا الکترونیکی 2476-700x
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه mag.stwo@iaut.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه jwsf.iaut.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 43 - مرداد 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 زهرا پیشگاهی فرد مدیر مسئول
2 نازی عبداله پور سردبیر
3 محمود علمی مدیر داخلی
4 محمد تقی علوی اعضای هیات تحریریه
5 محمود عرفانی اعضای هیات تحریریه
6 زینب خانجانی اعضای هیات تحریریه
7 محمود نوالی اعضای هیات تحریریه
8 زهرا پیشگاهی فرد اعضای هیات تحریریه
9 نازی عبداله پور اعضای هیات تحریریه
10 محمود علمی اعضای هیات تحریریه
11 محمدباقر مقیمی آذری اعضای هیات تحریریه
12 علی دهقان ویراستار ادبی
13 مهتاج چهره ویراستار انگلیسی
14 مهدی مهدی پور صفحه آرا
15 جعفر نظری کارشناس نشریه