مشخصات نشریه
عنوان نشریه Fuzzy Optimization and Modeling Journal Fuzzy Optimization and Modeling Journal
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://fomj.qaemiau.ac.ir/
دفتر مجله قائمشهر
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2676-7007
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه fomj@qaemiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=O04ElBAAAAAJ&gmla=AJsN-F7fxDZpRNm57cRprPCNzHOFrjUMLTOUMH88gHe7IwoprTqu9GcvE24av9ClBw2L-qmX9deE91mMjMg1kIZwuUjJR6SvRG7YPwfaUTwPUr9j6SC0zdg
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 1 - تابستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی ابراهیم نژاد سردبیر
2 محمد ادبی تبار فیروزجاه مدیر مسئول
3 مهدی فلاح جلودار مدیر اجرایی
4 علیرضا امیرتیموری اعضای هیات تحریریه
5 رضا توکلی مقدم اعضای هیات تحریریه
6 محمد خدابخشی اعضای هیات تحریریه
7 ایرج مهدوی اعضای هیات تحریریه
8 رضا فرضی پور صائن اعضای هیات تحریریه
9 علی ابراهیم نژاد اعضای هیات تحریریه
10 رضا شاهوردی اعضای هیات تحریریه
11 محمد ادبی تبار فیروزجاه اعضای هیات تحریریه