مشخصات نشریه
عنوان نشریه ادوات مخابراتی
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://td.majlesi.info/
دفتر مجله شهر مجلسی
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی برق
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-4117
شاپا الکترونیکی 2322-1550
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه majlesi.mjtd@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 1 (37) - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محسن عشوریان مدیر مسئول
2 محمدناصر مقدسی سردبیر
3 حسین امامی مدیر داخلی
4 کامبیز افروز اعضای هیات تحریریه
5 مسعود موحدی اعضای هیات تحریریه
6 نصرت ا... گرانپایه اعضای هیات تحریریه
7 حسین میارنعیمی اعضای هیات تحریریه
8 مجید ابن علی حیدری اعضای هیات تحریریه
9 حسین امامی اعضای هیات تحریریه
10 بهروز مهام اعضای هیات تحریریه
11 یحیی انتار اعضای هیات تحریریه
12 ذبیح ا... قاسم لویی اعضای هیات تحریریه
13 مریم شجاعی اعضای هیات تحریریه