مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of English Language Pedagogy and Practice
آدرس وب سایت نشریه http://jal.iaut.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز تبریز
موضوع علوم انسانی / زبان انگلیسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8434
شاپا الکترونیکی 2538-1695
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه tabrizjal@iaut.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 22 - تیر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهناز سعیدی سردبیر
2 محمدعلی ترابی مدیر مسئول
3 مجید علوی مدیر داخلی
4 بیوک بهنام اعضای هیات تحریریه
5 بهرام بهین اعضای هیات تحریریه
6 محمدعلی ترابی اعضای هیات تحریریه
7 مهناز سعیدی اعضای هیات تحریریه
8 محمد علوی اعضای هیات تحریریه
9 فرهمن فرخی اعضای هیات تحریریه
10 پرویز مفتون اعضای هیات تحریریه
11 آیدا الهوردی خان وزیری کارشناس نشریه
12 نسرین حدیدی تمجید ویراستار ادبی نشریه
13 مهناز سعیدی ویراستار