مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of English Language Pedagogy and Practice
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jal.iaut.ac.ir/
دفتر مجله تبریز
موضوع علوم انسانی / زبان انگلیسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8434
شاپا الکترونیکی 2538-1695
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه tabrizjal@iaut.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 27 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://scholar.google.com/citations?user=dkGZ44QAAAAJ&hl=en&authuser=2
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهناز سعیدی سردبیر
2 محمدعلی ترابی مدیر مسئول
3 مجید علوی مدیر داخلی
4 بیوک بهنام اعضای هیات تحریریه
5 بهرام بهین اعضای هیات تحریریه
6 محمدعلی ترابی اعضای هیات تحریریه
7 مهناز سعیدی اعضای هیات تحریریه
8 محمد علوی اعضای هیات تحریریه
9 فرهمن فرخی اعضای هیات تحریریه
10 پرویز مفتون اعضای هیات تحریریه
11 آیدا الهوردی خان وزیری کارشناس نشریه
12 نسرین حدیدی تمجید ویراستار ادبی نشریه
13 مهناز سعیدی ویراستار
14 علیرضا رزمی کارشناس نشریه