مشخصات نشریه
عنوان نشریه زن و جامعه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jzvj.miau.ac.ir/
دفتر مجله مرودشت
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-856
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F487QZxFslJ8h2DufFnIpiImbGwg9VKo9tjtPn61YgjVFJQAAx-iZsj6sbqJaK0pbbQ2oUFNAg_iWEqCemh1-SXK1wruA&user=ckKXHPwAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 45 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر سوسن سهامی مدیر مسئول
2 دکتر حبیب اله احمدی سردبیر
3 دکتراحمدرضا اوجی نژاد مدیر اجرایی
4 دکتر حسن احدی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر سید احمد احمدی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر محمد موحد اعضای هیات تحریریه
7 دکتر حلیمه عنایت اعضای هیات تحریریه
8 دکتر حبیب آقابخشی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر یوسف کریمی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر الهه حجازی اعضای هیات تحریریه
11 دکتر زهره خسروی اعضای هیات تحریریه
12 دکتر طیبه زندی پور اعضای هیات تحریریه
13 دکتر محمود ساعتچی اعضای هیات تحریریه
14 دکتر شهلا کاظمی پور اعضای هیات تحریریه