مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات رفتاری در مدیریت
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز تهران شمال
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 89 - شماره 6 - شهریور 89
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه