مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Foreign Language Teaching & Research
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] آموزش و پژوهش زبان انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jfl.iaun.ac.ir/
دفتر مجله نجف‌آباد
موضوع علوم انسانی / زبان انگلیسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3898
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 33 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=6L0y_N4AAAAJ
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Dr. Seyed Omid Tabatabaei مدیر مسئول
2 Dr. Hossein Vahid Dastjerdi سردبیر
3 Dr. Lynn M. Burlbaw اعضای هیات تحریریه
4 Dr. Zohreh R. Eslami اعضای هیات تحریریه
5 Majid Dr. Hayati اعضای هیات تحریریه
6 Dr. Patricial Larke اعضای هیات تحریریه
7 Dr. Alireza Jalilifar اعضای هیات تحریریه
8 Dr. Mansour Koosha اعضای هیات تحریریه
9 Dr. Mansour Tavakoli اعضای هیات تحریریه