مشخصات نشریه
عنوان نشریه Veterinary Journal of Equine Sciences
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه
صاحب امتیاز واحد ارومیه
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-09-13
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سهراب رسولی اعضای هیات تحریریه
2 محمد رضا فرهپور اعضای هیات تحریریه
3 علیرضا نجف پور مدیر مسئول
4 سعید عباسی ملکی اعضای هیات تحریریه
5 امیر امنیت طلب مدیر داخلی
6 پیوند پرویزی ویراستار ادبی نشریه
7 عبداله عراقی سوره سردبیر