مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Basic and Clinical Veterinary Medicine (Veterinary Journal of Equine Sciencesسابق) Journal of Basic and Clinical Veterinary Medicine (Veterinary Journal of Equine Sciencesسابق)
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jbcvm.iaurmia.ac.ir/
دفتر مجله ارومیه
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی 2588-4085
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Jbcvm@iaurmia.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=&user=dMe8qFoAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات تغییر عنوان براساس مصوبه هشتمین کمیسیون تخصصی نشریات معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی (نامه شماره 21724 مورخ 28/05/99)
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سهراب رسولی اعضای هیات تحریریه
2 محمد رضا فرهپور اعضای هیات تحریریه
3 علیرضا نجف پور مدیر مسئول
4 سعید عباسی ملکی اعضای هیات تحریریه
5 امیر امنیت طلب مدیر داخلی
6 پیوند پرویزی ویراستار ادبی نشریه
7 عبداله عراقی سوره سردبیر