مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Industrial Chemistry
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://link.springer.com/journal/40090/
دفتر مجله قوچان
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه IJIC
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5970
شاپا الکترونیکی 2228-5547
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه editorial@industchem.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 96 - شماره 8 - تابستان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
Scopus
انتشار توسط Springer
توضیحات این مجله در حال حاضر در سایت اشپرینگر نمایه میشود
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسنعلی زمانی مدیر مسئول
2 حسنعلی زمانی سردبیر
3 محمد رضا عابدی مدیر اجرایی
4 محمد رضا گنجعلی دستیار سردبیر
5 V.K. Gupta دستیار سردبیر
6 مجید محمد حسینی دستیار سردبیر
7 علی نیازی دستیار سردبیر
8 مهدی ادیب اعضای هیات تحریریه
9 J. K. Basu اعضای هیات تحریریه
10 محمد رضا احسانی اعضای هیات تحریریه
11 R. N. Goyal اعضای هیات تحریریه
12 W. A. Herrmann اعضای هیات تحریریه
13 علیرضا ختایی اعضای هیات تحریریه
14 Mike Lyons Mike Lyons اعضای هیات تحریریه
15 سید محمود موسوی اعضای هیات تحریریه
16 محسن نصر اصفهانی اعضای هیات تحریریه
17 عزیزاله نژادعلی اعضای هیات تحریریه
18 K. D. P. Nigam اعضای هیات تحریریه
19 پرویز نوروزی اعضای هیات تحریریه
20 ToribioFernández Otero اعضای هیات تحریریه
21 Raj Rajagopalan اعضای هیات تحریریه
22 . A. K. Singh اعضای هیات تحریریه
23 Edson A. Ticianelli اعضای هیات تحریریه
24 King Lun Yeung اعضای هیات تحریریه
25 Vijay Kumar Thakur اعضای هیات تحریریه