مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات بذر تحقیقات بذر
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Seed Research
آدرس وب سایت نشریه http://seedresearch.gorganiau.ac.ir/
دفتر مجله گرگان
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2665-2383
شاپا الکترونیکی 2252-096
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه Jsst-iau@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=fa&view_op=list_works&gmla=AJsN-F531foCoRBEblb_QR4vkHMyCyVwEecovgy0dukY7dkrVQU5NJWr75s0YJAmCHxWfhRYOGJm6qk3CCzFbAOg3t8023KkiRLML6OStje6nsO6sD-OMXI&user=yAagAToAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 36 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسین عجم نوروزی مدیر مسئول
2 افشین سلطانی سردبیر
3 هدیه مصنعی مدیر داخلی
4 کاظم قاسمی گلعذانی اعضای هیات تحریریه
5 رضا توکل افشاری اعضای هیات تحریریه
6 الیاس سلطانی اعضای هیات تحریریه
7 ناصر لطفی اعضای هیات تحریریه
8 مه لقا قربانی اعضای هیات تحریریه
9 حمید رضا صادقی پور اعضای هیات تحریریه
10 محمد پهلوانی اعضای هیات تحریریه