مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم اجتماعی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/
صاحب امتیاز شوشتر
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1389-03-18
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 43 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه