مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Industrial Strategic Management Journal of Industrial Strategic Management
آدرس وب سایت نشریه http://mgmt.iaufb.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز فیروزکوه
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-2756
شاپا الکترونیکی 2588-2732
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه mgmt@iaufb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه mgmt.iaufb.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 1 - بهمن 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آخرین شماره volume 2, no. 1, feb. 2017
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد مهدی موحدی مدیر مسئول
2 حسنعلی آقاجانی سردبیر
3 علی مهدیزاده اشرفی مدیر اجرایی
4 محمد بامنی مقدم اعضای هیات تحریریه
5 عباس طلوعی اشلقی اعضای هیات تحریریه
6 رضا فرضی پور اعضای هیات تحریریه
7 ناصر حمیدی اعضای هیات تحریریه
8 نقی شجاع اعضای هیات تحریریه
9 رضا رادفر اعضای هیات تحریریه
10 عبدالحمید صفایی قادیکلایی اعضای هیات تحریریه
11 محمدصادق احمدی ویراستار ادبی نشریه
12 مهدی عشری کارشناس نشریه