مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Management and Business Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijmbr.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه IJMBR
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7019
شاپا الکترونیکی 2228-7027
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 1 - زمستان 1394
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 َA. Jassbi مدیر مسئول
2 K. Hamdi سردبیر
3 P. Jafari مدیر اجرایی
4 L. Sheikhi Moghaddam کارشناس نشریه
5 M. Abdul اعضای هیات تحریریه
6 A.M. Abou Kahf اعضای هیات تحریریه
7 K. Fatehi اعضای هیات تحریریه
8 G. Ger اعضای هیات تحریریه
9 M. Hall اعضای هیات تحریریه
10 A. Mitra اعضای هیات تحریریه
11 Z. Mohamed اعضای هیات تحریریه
12 M. Moosakhani اعضای هیات تحریریه
13 R. Najafbagy اعضای هیات تحریریه
14 J. Nouri اعضای هیات تحریریه
15 M. Sambasivan اعضای هیات تحریریه
16 M. Sharifi اعضای هیات تحریریه
17 H. Shaygan اعضای هیات تحریریه
18 H. Shi-xu اعضای هیات تحریریه
19 A. Toloie Eshlaghy اعضای هیات تحریریه
20 R. Guitoo ویراستار ادبی نشریه
21 L. Sheikhi صفحه آرا