مشخصات نشریه
عنوان نشریه Sociological of Studies of youth
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ssyj.baboliau.ac.ir/
دفتر مجله بابل
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2645-5498
شاپا الکترونیکی 2645-5501
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه baboljournal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ssyj.baboliau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 40 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این فصلنامه از پاییز 1395 به صورت انگلیسی چاپ می گردد
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر علی رحمانی فیروزجاه مدیر مسئول
2 دکتر محمد صادق مهدوی سردبیر
3 دکتر ابوالقاسم حیدرآبادی مدیر داخلی
4 مریم کاویانی چراتی مدیر اجرایی
5 دکتر محمدصادق مهدوی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر حیدر جانعلی زاده اعضای هیات تحریریه
7 دکتر علی حسین حسین زاده اعضای هیات تحریریه
8 دکتر علی رحمانی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر اکبر علیوردی نیا اعضای هیات تحریریه
10 دکتر علی کریمی اعضای هیات تحریریه
11 دکتر محمدحسن جعفری اعضای هیات تحریریه
12 دکتر مجید موحد اعضای هیات تحریریه
13 دکتر فریدون وحیدا اعضای هیات تحریریه
14 دکتر منوچهر پهلوان اعضای مشورتی هیات تحریریه
15 دکتر سیف اله فرزانه اعضای مشورتی هیات تحریریه
16 دکتر ماجده قلی پور اعضای مشورتی هیات تحریریه
17 دکتر اسحق ارجمند اعضای مشورتی هیات تحریریه
18 دکتر بابک حسین زاده اعضای مشورتی هیات تحریریه
19 مکرمه حمیدی ویراستار ادبی نشریه
20 مریم کاویانی کارشناس نشریه
21 مریم کاویانی چراتی ویراستار انگلیسی
22 مریم کاویانی چراتی مدیر وب سایت
23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دفتر مجله