# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
 
81
A
3
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C