# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
3
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C