مشخصات نشریه
عنوان نشریه حقوق قضایی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه
صاحب امتیاز تهران شمال
موضوع علوم انسانی / حقوق
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 91 - شماره 12 - اسفند 91
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی علی آبادی مدیر مسئول
2 ایرج گلدوزیان سردبیر
3 مصطفی تقی زاده انصاری مدیر داخلی
4 علیرضا فیض اعضای هیات تحریریه
5 عباس کریمی اعضای هیات تحریریه
6 احمد باقری اعضای هیات تحریریه
7 اسعد شیخ الاسلامی اعضای هیات تحریریه
8 روشنعلی شکاری اعضای هیات تحریریه
9 محمود عرفانی اعضای هیات تحریریه
10 ایرج گلدوزیان اعضای هیات تحریریه
11 منصوره باقری پور ویراستار ادبی نشریه
12 ثریا چیت ساز احمدی ویراستار انگلیسی
13 منصوره باقری پور صفحه آرا
14 زهره حسینی میخچی تایپیست
15 وحید علی آبادی کارمند نشریه