مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه ادبیات و زبان شناسی
آدرس وب سایت نشریه http://adabiatp.ir/fa/index.php
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز فیروزآباد
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 93 - شماره 6 - شهریور 1393
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه