مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Social Sciences
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ijss.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه IJSS
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7221
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 4 - پاییز 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Mostafa Azkia مدیر مسئول
2 Mehrdad Navabakhsh سردبیر
3 Gholamhossein Rezaei مدیر داخلی
4 Mostafa Azkia اعضای هیات تحریریه
5 Mehrdad Navabakhsh اعضای هیات تحریریه
6 Seyedmohammad Seyedmirzaei اعضای هیات تحریریه
7 Mansour Vosoughi اعضای هیات تحریریه
8 Alireza Kaldi اعضای هیات تحریریه
9 Seyedmohammad sadegh Mahdavi اعضای هیات تحریریه