مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات زبان و ادبیات غنایی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Studies in Lyrical Language and Literature
آدرس وب سایت نشریه http://lyriclit.iaun.ac.ir/
دفتر مجله نجف‌آباد
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3863
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه lyriclit@iaun.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=O0g1nU4AAAAJ&hl=en&citsig=AMD79oqMbjd7orDJ3HnKMtnk-b7AoL60bQ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 37 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F7e1dvxsG3QOGd2I5tBst4VxDCuenizR8VdSTogdHG2JxfgWjJcHMHr1nq6PupCzKVlnV56DpBN1hJhF82BFn9xBu1OKg&user=uTHpGuQAAAAJ_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر عطامحمد رادمنش سردبیر
2 دکتر محبوبه خراسانی مدیر مسئول
3 دکتر مهدی ملک ثابت اعضای هیات تحریریه
4 دکتر مهدی تدین اعضای هیات تحریریه
5 دکتر کاظم دزفولیان اعضای هیات تحریریه
6 دکتر سیروس شمیسا اعضای هیات تحریریه
7 دکتر محمد فشارکی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر عبدالرضا مدرس زاده اعضای هیات تحریریه
9 دکتر مهدی نوریان اعضای هیات تحریریه
10 دکتر احمدرضا یلمه ها اعضای هیات تحریریه
11 دکتر مرتضی رشیدی ویراستار ادبی نشریه
12 دکتر سعیده شفیعی ویراستار ادبی نشریه
13 شهرزاد نیازی مدیر داخلی