مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات زبان و ادبیات غنایی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of DORRE-DARI
آدرس وب سایت نشریه http://dorredari.iaun.ac.ir/
صاحب امتیاز نجف‌آباد
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3863
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه dorredari@iaun.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 31 - مرداد 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر سید محمد امیری مدیر مسئول
2 دکتر عطامحمد رادمنش سردبیر
3 دکتر محبوبه خراسانی مدیر داخلی
4 دکتر شهره انصاری اعضای هیات تحریریه
5 دکتر مهدی تدین اعضای هیات تحریریه
6 دکتر کاظم دزفولیان اعضای هیات تحریریه
7 دکتر سیروس شمیسا اعضای هیات تحریریه
8 دکتر محمد فشارکی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر عبدالرضا مدرس زاده اعضای هیات تحریریه
10 دکتر مهدی نوریان اعضای هیات تحریریه
11 دکتر احمدرضا یلمه ها اعضای هیات تحریریه
12 دکتر مرتضی رشیدی ویراستار ادبی نشریه
13 دکتر سعیده شفیعی ویراستار ادبی نشریه