مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] Physical Chemistry & Electrochemistry
آدرس وب سایت نشریه http://jpe.miau.ac.ir/
دفتر مجله مرودشت
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6735
شاپا الکترونیکی 2423-7051
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6yeMaH62YmknUqzGcSLOriHruUX-5eeJF4l7RfuoABXA2hvpgHIofSZ_CenjWEPeu0xkHhSS2bDRDKdNKTs5u1DZxh3Q&user=35wB42oAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 1 - پاییز 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Mehdi Vadi سردبیر
2 Zahra Sharafi مدیر مسئول
3 Masoomeh Emadi مدیر اجرایی
4 M. Asadi اعضای هیات تحریریه
5 H. Eslami اعضای هیات تحریریه
6 M. Papari اعضای هیات تحریریه
7 S. H. Mousavipour اعضای هیات تحریریه
8 A. Mohajeri اعضای هیات تحریریه
9 Mohammad Hossein Shariat اعضای هیات تحریریه
10 M. Vadi اعضای هیات تحریریه
11 Z. Sharafi اعضای هیات تحریریه