مشخصات نشریه
عنوان نشریه Mathematical Sciences Mathematical Sciences
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه https://link.springer.com/journal/40096/
دفتر مجله کرج
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1359
شاپا الکترونیکی 2251-7456
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه mathscience@kiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 48 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI JCR
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
انتشار توسط Springer
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Morteza Khodabin مدیر مسئول
2 Khosrow Maleknejad سردبیر
3 Reza Ezati مدیر داخلی
4 Ravi P Agarwal اعضای هیات تحریریه
5 Hamid Reza Arabnia اعضای هیات تحریریه
6 Weimin Han اعضای هیات تحریریه
7 B.N. Mandal اعضای هیات تحریریه
8 Katta Murty اعضای هیات تحریریه
9 Donal O'Regan اعضای هیات تحریریه
10 E. Shayan اعضای هیات تحریریه
11 Patricia J.Y. Wong اعضای هیات تحریریه
12 Rosihan Ali اعضای هیات تحریریه
13 Saeid Abbasbandy اعضای هیات تحریریه
14 Assadollah Aghajani اعضای هیات تحریریه
15 Mahdi Alaeiyan اعضای هیات تحریریه
16 Esmaeil Babolian اعضای هیات تحریریه
17 Mohammad Reza Derafsheh اعضای هیات تحریریه
18 Seyed Moghtada Hashemiparast اعضای هیات تحریریه
19 S.M. Hoseini اعضای هیات تحریریه
20 Esmaeil Khorram اعضای هیات تحریریه
21 Mashaallah Mashinchi اعضای هیات تحریریه
22 Nezamodin Mahdavi-Amiri اعضای هیات تحریریه
23 Ahmad Mamorian اعضای هیات تحریریه
24 Bahman Mehri اعضای هیات تحریریه
25 Mir Kamal Mirnia اعضای هیات تحریریه
26 Mahdi Najafikhah اعضای هیات تحریریه
27 Rassoul Noorossana اعضای هیات تحریریه
28 Yaghoob Rahimi Ardabili اعضای هیات تحریریه
29 Jalil Rashidinia اعضای هیات تحریریه
30 Donal Shademan اعضای هیات تحریریه
31 Abdollah Shidfar اعضای هیات تحریریه
32 Megerdich Toomanian اعضای هیات تحریریه
33 Majid Zohrehbandian اعضای هیات تحریریه
34 Reza Kazemi matin اعضای هیات تحریریه
35 Elham Hashemizadeh اعضای هیات تحریریه
36 Hasan Salehi Fathabadi اعضای هیات تحریریه
37 Hamid Mesgarani اعضای هیات تحریریه
38 Abdolrahman Razani اعضای هیات تحریریه